Kategorie

Regulamin sklepu

Warunki i zasady obowiązujące w Sklepie Internetowym www.wicharygifts.pl


§1 Postanowienia ogólne


1. Sklep Internetowy PREZENTY I UPOMINKI działający pod adresem www.wicharygifts.pl, stanowi teleinformatyczną platformę informacyjno-sprzedażową prowadzoną przez firmę PREZENTY I UPOMINKI Eliza Wichary, ul. Sowia 8, 41-100 Siemianowice Śl., nr NIP: 643-161-69-21, nr Regon: 240769393, nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej: 15018, zwaną w niniejszym regulaminie „PREZENTY I UPOMINKI”.
2. Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają:

Sklep Internetowy – sklep działający pod adresem www.wicharygifs.pl, w którym jego użytkownicy mogą za pośrednictwem Internetu wysłać zamówienie wstępne, zawierające listę produktów oferowanych przez PREZENTY I UPOMINKI, których zakupem są zainteresowani;
Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje rejestracji lub zarejestrowała się w Sklepie Internetowym;
Konsument – Klient będący osobą fizyczną, korzystającą ze Sklepu Internetowego w celu niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową, który na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje rejestracji lub zarejestrowała się w Sklepie Internetowym;
Dni robocze – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
Czas realizacji zamówienia – czas, w jakim firma PREZENTY I UPOMINKI skompletuje zamówienie i przekaże do wysłania za pośrednictwem poczty lub kuriera, na adres wskazany przez Klienta;
Newsletter – informacja (elektroniczna) wysyłana periodycznie przez PREZENTY I UPOMINKI, w której zamieszczane są m.in. informacje na temat oferty Sklepu Internetowego oraz o promocjach;
Baza Sklepu Internetowego – baza zawierająca dane na temat przeprowadzanych transakcji oraz towarów, które są oferowane w Sklepie Internetowym. W bazie przechowywane są również dane na temat Klientów korzystających ze Sklepu Internetowego służące do realizacji składanych przez nich zamówień.
Koszyk – element Sklepu Internetowego, za pomocą którego Klient precyzuje szczegóły zamówienia takie jak: ilość produktów, adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy, sposób płatności, itp.;
Strona produktowa – strona w Sklepie Internetowym, na której przedstawione są informacje na temat produktu;
Uruchomienie linku – naciśnięcie i zwolnienie lewego przycisku myszy po przeniesieniu kursora myszy na określony obiekt na stronie internetowej lub w treści wiadomości email.


§ 2. Rejestracja i logowanie


1. Warunkiem dokonywania zakupów w Sklepie Internetowym jest dokonanie rejestracji.
2. W celu dokonania rejestracji należy na stronie internetowej www.wicharygifts.pl wybrać zakładkę „Załóż konto”, a następnie wypełnić formularz rejestracyjny podając następujące dane: imię, nazwisko, adres email, telefon, adres oraz hasło.
3. Warunkiem rejestracji jest zapoznanie się i zaakceptowanie niniejszego regulaminu, a także wyrażenie zgody na przetwarzanie przez PREZENTY I UPOMINKI danych osobowych niezbędnych dla realizacji zamówień składanych w Sklepie Internetowym.
4. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego należy uruchomić link ukryty pod polem „Kontynuuj”.
5. Po dokonaniu czynności, o której mowa w ust. 4 firma PREZENTY I UPOMINKI prześle na adres email podany w formularzu rejestracyjnym wiadomość z informacją o rejestracji konta.
6. Po dokonaniu rejestracji, Klient może zalogować się do Sklepu Internetowego przy pomocy podanych w trakcie rejestracji adresu email, jako loginu oraz hasła.
7. Po zalogowaniu Klient w zakładce „Konto” może, wypełniając formularz, uzupełnić swoje dane, a także dokonać zmiany hasła.
8. Podanie danych adresowych jest konieczne dla realizacji zamówień składanych przez Klienta w Sklepie internetowym.


§ 3 Składanie zamówień


1. Klient może składać zamówienia przez 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę za pośrednictwem strony internetowej www.wicharygifts.pl. Klient po zarejestrowaniu się i zalogowaniu, składa wstępne zamówienie poprzez uruchomienie linku ukrytego pod polem „Do koszyka” na Stronie produktowej produktu, którym jest zainteresowany, a następnie w Koszyku wskazuje ilość, sposób odbioru i formę płatności za zamówienie (Pole „Kasa” lub „Zapłać”) i potwierdza złożenie zamówienia wstępnego uruchamiając link „Potwierdź zamówienie”.
2. W zamówieniu (w Koszyku), Klient wskazuje:
a. zamawiany towar;
b. zamawianą ilość;
c. adres, na jaki ma być dostarczony towar;
d. sposób dostawy;
e. sposób płatności;
f. inne warunki (pole „Dodaj komentarz do zamówienia”).
3. Procedura składania zamówienia wstępnego kończy się w momencie uruchomienia przez Klienta linku ukrytego pod polem „Potwierdź zamówienie”.
4. Na adres email wskazany podczas rejestracji system Sklepu Internetowego PREZENTY I UPOMINKI wysyła wiadomość potwierdzającą przyjęcie zamówienia wstępnego do realizacji.
5. W ciągu 24 h od otrzymania zamówienia wstępnego pracownik PREZENTY I UPOMINKI skontaktuje się z Państwem ) poprzez e-mail bądź telefonicznie w celu potwierdzenia dostępności i możliwości spełnienia warunków zawartych w zamówieniu wstępnym (przyznanie rabatów ilościowych, kaszty ewentualnego nadruku, znakowania, ustalenie dokładnego terminu realizacji zamówienia, itd. )
6. Jeżeli PREZENTY I UPOMINKI potwierdza wszystkie warunki wyrażone przez Klienta bądź Konsumenta w zamówieniu wstępnym jako możliwe do spełnienia, email wysłany przez pracownika PREZENTY I UPOMINKI na adres wskazany w zamówieniu wstępnym  stanowi czynność oznaczająca zakończenie etapu składania zamówienia, a tym samym zawarcie umowy kupna-sprzedaży produktów objętych tymże zamówieniem.


§ 4. Ceny towarów


1. Sklep Internetowy zamieszcza informacje na temat swojej oferty na stronie www.wicharygifts.pl i oferuje towary znajdujące się w bazie Sklepu Internetowego za pośrednictwem Internetu.
2. Na stronie Sklepu Internetowego zamieszczone są przy oferowanym produkcie na Stronie produktowej:
a. Ceny netto jak i  brutto (zawierające podatek VAT), wyrażone w złotych polskich;
b. Ceny zakupu detalicznego (do 9 sztuk) oraz hurtowego (od 10 sztuk);
c. Ceny te nie zawierają informacji na temat kosztów przesyłki;
d. W niektórych przypadkach widnieje informacja „Na zapytanie”, co oznacza, iż produkty te wyceniane są indywidualnie na zapytanie Klienta lub Konsumenta.
3. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia obejmująca również koszty przesyłki, przedstawiana jest na stronie www.wicharygifts.pl, po dokonaniu przez Klienta wyboru formy dostawy zamówienia i formy płatności (patrz §5).
4. Firma PREZENTY I UPOMINKI zastrzega sobie prawo do dokonania na bieżąco zmian w cenach towarów znajdujących się w ofercie oraz przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży i będą one realizowane na zasadach dotychczasowych.
5. Promocje w Sklepie Internetowym nie podlegają łączeniu o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.
6. Ceny towarów obowiązujące w Sklepie Internetowym obowiązują jedynie przy składaniu zamówienia za pośrednictwem Internetu na stronie internetowej www.wicharygifts.pl.


§ 5. Formy płatności i dostawy


1. Zapłaty za zamówione produkty można dokonać:
a. gotówką w przypadku dostarczenia zamówienia za pośrednictwem firmy spedycyjnej lub innego podmiotu dostarczającego przesyłki w opcji za pobraniem;
b. przelewem elektronicznym;
c. zwykłym przelewem na rachunek bankowy.
2. W przypadku gdy rachunek bankowy sprzedawcy nie został uznany kwotą należności w ciągu 7 dni kalendarzowych od dnia zatwierdzenia zamówienia umowa zawarta między Klientem a Sprzedawcą ulega rozwiązaniu.
3. Dostawa zamówionych towarów odbywa się za pośrednictwem firmy kurierskiej/spedycyjnej lub Poczty Polskiej.
4. Aktualny cennik dostaw dostępny jest w Sklepie Internetowym.
5. Dostawa zamówionych towarów odbywa się wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
6. W przypadku woli złożenia przez Klienta zamówienia, które miałoby zostać dostarczone poza granice Rzeczypospolitej Polskiej, Klient powinien skontaktować się z przedstawicielem PREZENTY I UPOMINKI mailowo, na adres: prezenty@wichary.eu lub telefonicznie, na numer: 500 655 356 w celu indywidualnego ustalenia warunków realizacji takiego zamówienia, w tym w szczególności kosztów dostawy produktów objętych takim zamówieniem.


§ 6. Realizacja zamówień


1. Przez zrealizowanie zamówienia należy rozumieć dostarczenie zamówionych produktów do Klienta.
2. Zamówienia będą realizowane niezwłocznie po ich złożeniu.
3. Zamówienie zostanie zrealizowane w terminie 1-21 dni po złożeniu przez konsumenta zamówienia.
4. Jeżeli PREZNETY I UPOMINKI nie może zrealizować zamówienia z powodu niedostępności zamówionego produktu, niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie 21dni od dnia złożenia przez Klienta zamówienia, zawiadomi o tym Klienta i jeżeli otrzymał zapłatę zwróci całą otrzymaną od Klienta sumę pieniężną.


§ 7. Warunki reklamacji (zgłoszenie niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową)


1. Reklamacje należy składać na adres: prezenty@wichary.eu.
2. Składając reklamację należy dostarczyć do PREZENTY I UPOMINKI reklamowany produkt (w oryginalnym, nieuszkodzonym opakowaniu, w stanie nie noszącym śladów użytkowania) wraz z dowodem zakupu i wypełnionym zgłoszeniem reklamacyjnym, zawierającym dokładny opis uszkodzenia.
3. PREZENTY I UPOMINKI rozpatrzy reklamację w terminie 14 (czternaście) dni od dnia złożenia reklamacji.
4. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta PREZENTY I UPOMINKI naprawi lub wymieni reklamowany towar na nowy, pełnowartościowy lub zwróci wartość kupionego towaru.
5. W przypadku uszkodzenia dostarczonej paczki należy spisać protokół szkodowy z osobą dostarczającą paczkę w momencie jej doręczenia.


§ 8. Prawo do odstąpienia od umowy / Zwrot produktów


1. Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny" (Dz. U. Nr 22, poz. 271 z 2000 r. z póz. zm.) Kupujący, w ciągu 10 dni od daty odebrania przesyłki może zrezygnować z zakupu towaru kupionego w Sklepie internetowym.
2. W celu skorzystania z uprawnienia, o którym mowa w ust. 1, Konsument zobowiązany jest sporządzić i przesłać do PREZENTY I UPOMINKI, na adres wskazany w §1 pkt 1, stosowne, pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
3. W przypadku odstąpienia przez Konsumenta od umowy na zasadach opisanych powyżej, jest on zobowiązany do zwrotu produktów objętych umową, od której odstąpił. Zwrot powinien nastąpić nie później niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy, na adres PREZENTY I UPOMINKI wskazany w §1 pkt 1) regulaminu.


§ 9. Newsletter Sklepu Internetowego


1. Klient ma możliwość zaprenumerowania Newslettera Sklepu Internetowego.
2. Newsletter jest wysyłany wyłącznie do osób, które wyraziły chęć jego otrzymywania.
3. Klient dokonując prenumeraty Newslettera musi wyrazić zgodę na dostarczanie do niego przez PREZENTY I UPOMINKI korespondencji drogą elektroniczną, a także musi wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w niezbędnym w tym celu zakresie.
4. Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z prenumeraty Newslettera, w tym celu należy skontaktować się z PREZENTY I UPOMINKI.


§ 10. Dane osobowe


1. W trakcie rejestracji w Sklepie Internetowym Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych związanych z realizacją zamówień dokonywanych w Sklepie Internetowym.
2. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
3. Zgodne z ww. ustawą, Klienci mają prawo do wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania usunięcia.  


§ 11. Postanowienia końcowe


1. Administrator zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia usług poprzez zablokowanie Konta Użytkownika, którego umyślne działania będą szkodliwe dla Witryny, Administratora bądź innych Użytkowników, oraz który łamie którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu.
Ponowienie świadczenia usług poprzez odblokowanie konta Użytkownika jest uzależnione od decyzji Administratora.
Zaprzestanie świadczenia usług nie ma wpływu na wykonanie umów, które zawarli Sprzedawca oraz Klient, którego konto Użytkownika zostało zablokowane.
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa, a zwłaszcza Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r. poz. 1176) i Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22 z 2000 r. poz. 271).
3. Wszystkie nazwy towarów oferowanych do sprzedaży przez PREZENTY I UPOMINKI w Sklepie Internetowym są używane w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy Prawo własności przemysłowej (Dz. U. Nr 119 z 2003 r. poz. 1117).
4. W przypadku zmiany Regulaminu zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do niniejszego regulaminu będą realizowane na podstawie zasad obowiązujących przed wprowadzeniem zamian.
5. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 04.11.2013 r.
6. Niniejszy regulamin dostępny jest w siedzibie PREZENTY I UPOMINKI, a także pod adresem www.wicharygifts.pl/regulamin